صفحه اول| مسافرتی ویزا| عمر و پس انداز| مسئولیت پزشکان| بیشتر
با حرفه ای ها مشورت کنید.

   1.تهيه،تكميل و ارائه فرم،پوشه و قبض پستي به مبلغ 000ر25 ريال بابت هزينه ارسال گذرنامه به محل سكونت از دفاتر پستي.

   2. فيش بانكي به مبلغ 000ر500 ريال بحساب سيبا بانك ملي ايران 2171151301007 خزانه داري كل كشوريكي از شعب بانك ملي درتهران ( بنام شخص متقاضي )

   3. فيش بانكي به مبلغ 000ر25 ريال بحساب 763 شهرداري يكي از شعب بانك ملي ايران (در تهران)
   نكته : شماره حساب شهرستانها متفاوت مي باشد. فلذا پس از اطمينان از ارائه مدارك در شهرستان مربوطه نسبت به واريز فيش اقدام گردد.

   4. دانشجويان بورسيه مشغول به تحصيل در خارج از كشور ، همسر و فرزندان آنان در صورت ارائه نامه از سوي وزارت خانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، خدمه كشتيراني و نفتكش و هواپيمايي در صورت ارايه نامه از پرداخت مبالغ مذكور در بندهاي 3 و 2 معاف ميباشند.

   5. ارائه اصل و فتوكپي كامل شناسنامه متقاضي و همراهان . لازم است شناسنامه هاي افراد بالاي 15 سال عكسدار باشد.

   6. ارائه كد ملي متقاضي و همراهان (فتوكپي كارت ملي عكسدار يا موقت و يا تائيديه از ثبت احوال )

   7. ارائه سه قطعه عكس جديد 4 * 6 رنگي ،‌ برقي ، تمام رخ ، بدون عينك ،‌كلاه و كراوات از يك نگاتيو با زمينه كاملاً روشن ( يك قطعه ظهرنويسي مشخصات گردد ) ضمناً از تاريخ گرفتن عكسها بيش از يكسال نگذشته باشد. ( در مورد بانوان دوشيزگان بالاي شش سال تمام ارائه عكس با رعايت كامل حجاب اسلامي الزامي است)

   8.سه قطعه عكس جديد 4 * 6 جداگانه همراهان با شرايط مندرج در بند 7 ( ارائه عكس فرزندان زير 2 سال الزامي است )

   9. ارائه مدارك عكسدار جهت مطابقت براي فرزندان زير 15 سال كه شناسنامه آنها عكسدار نشده است الزامي است.

   ۱۰.ارائه موافقت رسمي همسر در مورد بانوان شوهردار و همراهان و موافقت رسمي ولي يا قيم براي فرزندان كمتر از 18 سال تمام كه درخواست گذرنامه جداگانه دارند.

   تبصره: بانواني كه مقيم خارج از كشور هستند و بانواني كه شوهر خارجي دارند از ارايه رضايت همسر معاف مي باشند.( ملاك براي مقيمين محل اقامت مندرج در گذرنامه متقاضي مي باشد.)

   11.اصل و فتوكپي مدارك فوت يا طلاقنامه در مورد بانواني كه شوهران آنان فوت نموده و يا طلاق گرفته اند.

   12.در مورد زنان شوهردار كه همسرشان مفقودالاثر ، غايب يا غير قابل دسترسي ميباشد باارائه نامه از دادستان محل درخواست گذرنامه اقدام ميگردد.

   13. افراد زير 18 سال درصورت فوت ولي و عدم دسترسي به جد پدري و مشخص نشدن قيم يا ولي قهري با ارائه مجوز از دادستان محل درخواست گذرنامه مي توانند اقدام به اخذ گذرنامه نمايند.

   14.در مورد آقاياني كه به سن مشموليت رسيده اند .ارائه اصل و فتوكپي كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دائم و يا موافقت وظيفة عمومي ضروري است.

   15.مشموليني كه بجاي مدرك وظيفه موافقت كتبي معاونت وظيفه عمومي را جهت صدور گذرنامه ارائه مي نمايند مهر خروج از كشور آنها به استناد نامه وظيفه عمومي صادر و ممكن است محدود باشد.فلذا به تاريخ خروج از كشور توجه نمايند.

   16.ارائه موافقت حفاظت اطلاعات يگان خدمتي براي پرسنل شاغل نيروهاي مسلح و پرسنلي كه كمتر از 5 سال از تاريخ رها شدنشان ميگذرد الزامي ميباشد. (براي بالاي 5 سال پرسنل بازنشسته بايستي مدركي دال برمدت زمان بازنشستگي ارائه نمايند)

   17. حضور شخص متقاضي جهت ارائه مدارك الزامي است.

   18.متقاضي فقط در زمان ارائه مدارك جهت صدور گذرنامه ميتواند مدارك همسر و فرزندان خود را ارائه نموده تا بعنوان همراه در گذرنامه او درج گردند پس از چاپ و صدور گذرنامه امكان اضافه و يا كم كردن همراه ميسر نميباشد. ( هنگام ارائه مدارك ، حضور همراهان ضروري نميباشد)

   نكته : گذرنامه هاي جديد با اعتبار 5 ساله غير قابل تمديد صادر ميگردند البته در گرفتن گذرنامه محدوديت سني وجودنداشته و همة افراد(حتي نوزادان) ميتوانند گذرنامة ‌فردي داشته باشند.

   19. هنگام تحويل مدارك ارائه آدرس كامل و كد صحيح پستي الزامي است.

   20. هموطنان جهت ارائه مدارك به دفاتر پليس +10 مراجعه نمايند.

   21. متقاضيان تعويض گذرنامه بايستي اصل و تصوير گذرنامة قبلي خود را ارائه نمايند. (فتوكپي صفحه مشخصات، مهراجازه خروج و آخرين تردد)


    منبع: سایت پایگاه اطلاع رسانی نیروی اننظامی

 

+ به شماره 2077 795 795 3000 پیامک بدون متن بفرستید تا کدهای اطلاعات برایتان ارسال شود