صفحه اول| مسافرتی ویزا| عمر و پس انداز| مسئولیت پزشکان| بیشتر
با حرفه ای ها مشورت کنید.

 

 

   جدول ارزش بازخرید بیمه های عمر و پس انداز بیمه آسیا برای سرمایه ۱۰۰۰۰ ریال مطابق با بخشنامه شماره ۱۵۶۰۵ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ بیمه مرکزی ایران

 

5سال

10 سال

15 سال

مدت بیمه نامه

632

186

66

6 ماه

741

219

77

7 ماه

851

251

89

8 ماه

963

284

100

9 ماه

1075

317

112

10 ماه

1189

351

124

11 ماه

1304

385

136

12 ماه

2935

904

353

2 سال

4785

1507

606

3 سال

6986

2190

891

4 سال

10000

3022

1238

5 سال

 

3974

1637

6 سال

5071

2096

7 سال

6337

2626

8 سال

7799

3238

9 سال

10000

3945

10 سال

 

4768

11 سال

5720

12 سال

6822

13 سال

8097

14 سال

10000

15 سال

 


 

روش محاسبه :  مبلغ مندرج در جدول  ضربدر سرمایه بیمه نامه = ارزش بازخرید بیمه عمر و پس انداز

                               ۱۰۰۰۰

 

 

  مثال : ارزش بازخرید یک بیمه نامه ۱۵ ساله با سـرمایه  ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰  ریال بعد از پرداخت ۳۶ قسط  بشرح ذیل محاسبه می گردد:

 

 ۶۰۶ = ۰/۰۶۰۶  ضرب در ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰ ریال = ۰۰۰ ۶۳۶ ۳ ریال ارزش بازخرید.

  


 

     طرح جدید بیمه جامع عمر و پس انداز 

     تعرفه كامل بيمه عمر و پس انداز   

     پذيرش چكاپ جهت بيمه عمر وپس انداز در تهران

     لیست نمایندگان بیمه

 

+ به شماره 2077 795 795 3000 پیامک بدون متن بفرستید تا کدهای اطلاعات برایتان ارسال شود